Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Hlubna výrobní družstvo

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti Hlubna výrobní družstvo, se sídlem č.p. 57, 679 05 Březina, IČ: 00030244 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 71 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím nebo při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího, provozovaného na adrese www.hlubna.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a kupující, kteří ve vztazích s prodávajícím vystupují jako kupující podnikatelé nebo jako další osoby, které nejsou spotřebitelé (dále jen „kupující podnikatel“). Pokud tyto obchodní podmínky upravují stejně práva a povinnosti pro kupujícího podnikatele i kupujícího spotřebitele, užívají dále jen termínu „kupující“.

Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neúpravné těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem (dále jen OZ), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejícími právními předpisy.

Je-li smluvní stranou kupující podnikatel, řídí se vztahy neúpravné těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem (dále jen Obch.) souvisejícími právními předpisy.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

Při nákupu v internetovém obchodě na internetové adrese www.hlubna.cz  jsou informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách společnosti Hlubna výrobní družstvo a na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího (www.hlubna.cz) a jsou na vyžádání k dispozici v sídle prodávajícího.

3. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s reklamačním řádem společnosti Hlubna výrobní družstvo. V případě, že si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, aby kontaktoval pracovníky eshopu o změně objednávky (např. storno objednávky, úprava objednávky – změna způsobu platby, doručení, doplnění zboží) emailem, nebo telefonicky.

Kupující je povinen vyplnit tyto označená pole:
 • jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či podnikatelem)
 • dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží, doručení zboží (termín dodání)
 • emailovou adresu
 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
 • způsob platby
 • případné doplňující údaje

4. Cena zboží

 • všechny uvedené ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky
 • ceny jsou konečné včetně DPH
 • akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou
 • cena jednotlivého výrobku je uvedena v popisu produktu, na stránce výrobku a v nákupním košíku
 • cena jednotlivého produktu zahrnuje veškeré poplatky a daně, ale nezahrnuje cenu přepravy
 • cena za přepravu je nastavena v nákupním košíku a zobrazí se při zadávání objednávky

5. Dodání zboží

 • zboží, které je skladem expedujeme do 2 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.
 • zboží bude doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací list.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

7. Práva a povinnosti kupujícího

 • kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno
 • kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu
 • kupující je s celkovou cenou srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
 • zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad

8. Převzetí zboží

Převzetí zboží od dopravce kupujícím spotřebitelem

Při převzetí zásilky, by měl kupující spotřebitel překontrolovat stav zásilky. Pokud kupující spotřebitel zjistí, že je poškozen obal, karton není přelepen originálními přelepkami, obal jeví známky předchozího otevření, nesouhlasí počet balíků nebo balík nepřirozeně chrastí, kupující spotřebitel by měl odmítnout převzetí zboží, sepsat s dopravcem hlášení o škodě a neprodleně informovat prodávajícího. V případě, že zboží je po otevření balíku mechanicky poškozeno, kupující spotřebitel by měl obsah balíku nafotit a nejpozději do tří dnů od doručení zboží zaslat tyto fotografie na email obchod@hlubna.cz spolu s číslem balíku a identifikací dopravce. Pokud tak zákazník učiní a pokud tak budou prodávající a dopravce smluvně dohodnuti, reklamace bude dále řešena dopravcem, který v případě oprávněnosti reklamace od zákazníka převezme poškozené zboží a vrátí zákazníkovi kupní cenu. Pokud výše doporučené kroky kupující spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému vyřešení reklamace dodaného zboží. V  opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené.

Převzetí zboží od dopravce kupujícím podnikatelem

Při převzetí zásilky od dopravce je kupující podnikatel povinen překontrolovat stav zásilky. Pokud je poškozen obal, karton není přelepen originálními přelepkami, obal jeví známky předchozího otevření, nesouhlasí počet balíků nebo balík nepřirozeně chrastí, kupující podnikatel je povinen odmítnout převzít zboží, sepsat s dopravcem hlášení o škodě a neprodleně informovat prodávajícího (tj. do 24h). V případě, že zboží je po otevření balíku mechanicky poškozeno, kupující podnikatel je povinen obsah balíku nafotit a nejpozději do tří dnů od doručení zboží zaslat tyto fotografie na email obchod@hlubna.cz spolu s číslem balíku a identifikací dopravce. Pokud tak budou prodávající a dopravce smluvně dohodnuti, reklamace bude dále řešena dopravcem, který v případě oprávněnosti reklamace od zákazníka převezme poškozené zboží a vrátí zákazníkovi kupní cenu. Pokud kupující podnikatel tyto kroky neučiní a převezme od dopravce poškozenou zásilku, nemá tento kupující podnikatel žádné nároky na pozdější reklamace zásilky vůči prodávajícímu. Po převzetí zásilky se kupující podnikatel zavazuje řešit další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky již pouze s dopravcem.

Převzetí zboží osobně

Při osobním převzetí v sídle prodávajícího je pracovník prodávajícího povinen zboží před předáním vybalit a ukázat kupujícímu spotřebiteli, že zboží neobsahuje žádné zjevné vady. Kupující spotřebitel následně svým podpisem na dodacím listu nebo faktuře, stvrzuje, že zboží mělo při předání bezvadný stav. Pracovník prodávajícího předá zboží kupujícímu oproti zaplacení kupní ceny. Prodávající je vlastníkem zboží až do zaplacení celé kupní ceny.